Informace pro rodiče žáků 1. stupně Tisk
21.05.2020 12:28

Vážení rodiče
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.04.2020 je od 25.05.2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně ve škole. Docházka do školy nebude povinná. Při rozhodování, zda mají do školy děti přijít, je nutné zvážit, zda nežijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou ohroženou koronavirem.

Pravidla:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pohyb žáků před vstupem do školy:

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Vstup do školy

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pravidla pro pobyt ve třídě

- Po příchodu do třídy, musí každý žák si umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.

- Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že složení skupin žáků je neměnné. Bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.

- V průběhu pobytu ve třídě rozhodne pedagogický pracovník, zda žáci jsou povinni nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.

- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Výuka žáků

- Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

- Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

- Časový rozsah bude 4 vyučovací hodiny, následuje odpolední družina do 16,00 hodin. Bude zajištěno, že se žáci nepotkají ve společných prostorách školy. Vyzvedávání žáků je možno kdykoliv.

- Ranní družina není poskytována.

Další informace

- Školní stravování (obědy) bude umožněno v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznaku COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Zákonný zástupce je povinen vyplnit Čestné prohlášení a zaslat ho třídní učitelce nebo doručit do školy nejpozději v pondělí 25. 5. 2020 (vytištěné prohlášení je možné vyzvednout také na vrátnici školy a vyplněné vhodit do schránky školy). Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.